MELİKGAZİ BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
0352 252 1333
BİZE ULAŞIN
Anasayfa
MELİKGAZİ BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
DUYURULAR
Header Resmi
VEKALETNAME


15 Mayıs 2017 -1 Ocak 2019

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM YETKİLERİ;                                                                                                                                                                  Sahibi ve hissedarı bulunduğumuz  Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, ……….. mahallesinde kain ………. ada ……….. parsel sayılı gayrimenküller ile İlgili olarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve bu kanun uygulamasına yönelik yönetmelikler çerçevesinde ilgili tüm Belediye Başkanlıkları ve tüm Tapu Müdürlüklerinde gerek 5393 sayılı belediye kanunu ve 73.maddede belirtilen Kentsel Dönüşüm ve gelişim alanı kapsamında gerekse 6306 sayılı Kanun çerçevesinde her türlü işlemleri yapmaya, anlaşma ve sözleşmeler yapmaya ve bunları imza altına almaya, dilekçe vermeye, harç ödemeye, resmi belge almaya,6306 sayılı Kanun ve Yönetmelik kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemlerde kendi imzası ile beni temsile, ihtarname, ihbarname ve İbraname keşidesine, tebliğ etmeye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Bakanlığa bağlı organlar nezdinde beni temsile, riskli binanın yıkımı ile ilgili her türlü işlemi yapmaya,Belediyelerden ve resmi kurumlardan binanın yıkımı için ruhsat almaya, yıkım için talepte bulunmaya, alınacak bina ortak karar protokolünü imzalamaya, tutanakları imzalamaya, kararlara itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, 6306 sayılı Kanun kapsamında Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler nezdinde adıma işlem yapmaya ve yine niteliklerini belirttiğim taşınmazlar ile ilgili olarak her türlü takyidatları, şerhleri, muhdesatları ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine, Vakıflar Müdürlüklerine müracaatla kaldırmaya,yatırılması gereken vergi, rüsum ve harçları yatırmaya, fazla yatanları talep ile geri almaya, ahzu kabza, ilgili Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılması gereken tüm iş ve işlemleri takip tanzim ve imzalamaya, bu hususlarla ilgili olarak tüm resmi evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya, bu kapsamda halihazırdaki ada ve parseller ve oluşacak yeni ada ve parsellerde kullanılmak üzere tapu devir ve tescillerinin yapılmasına, ifraz ve tevhit işlemlerinin yapılmasına, kat mülkiyeti ve kat irtifaklarının kurulmasına, İmar Mevzuatı gereğince gayrimenkul sahibi olarak benim yapabileceğim her türlü iş ve işlemleri yapabilmesine,kat karşılığı devir ve temlik yapmaya,

 

           GAYRİMENKUL SATMAK

Yukarıda vasıfları yazılı bulunan sahibi ve hissedarı bulunduğum veya bulunacağım ve yine miras yolu ile intikal etmiş veya bundan böyle edecek her türlü gayrimenkullerdeki hak ve hisselerimin  tamamını veya tveya bir kısmını ve inşaatlarımın istediği kısımlarından hisse vermek suretiyle dilediği kat ve dairelerimi istediği kimselere dilediği bedel ve şartlarla ipotekli veya ipoteksiz üzerindeki şerh, beyan ve irtifak haklarıyla beraber olarak satmaya, satış vaadlerinde bulunmaya satış bedellerini veya peylerini (kaporalarını) tahsile, satış bedelinden arta kalan borçlanın için kanuni ipotek tesisini kabul etmeye, ahzu kabza makbuz itasına mukabilinde ibrada bulunmaya, alıcı ve alıcıları adlarına ait olduğu müdürlük huzurunda ferağ takrirlerini verip, tapuları alıcılara vermeye, yine dilediği şartlarla veya kayıtsız ve şartsız olarak her türlü bağışlar, trampalar, intifa hakkımın devri gibi benim yapmam gereken işleri yapmaya,

    

    GAYRİMENKUL SATIN (DEVİR) ALMAK

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde namıma hareketle dilediği yerlerden dilediği bedel ve şartlarla hisseli veya hissesiz, ipotekli veya ipoteksiz. takyidatlı  veya takyidatsız, dilediği şekilde gayrimenkul satın almaya, varsa üzerindeki hacız, ihtiyati haciz, şufa, iştira, vefa, satış vaadi gibi şahsi hakları ve beyanları kabule, irtifak haklarını kabule, yine dilediği gayrimenkullerden hisse, daire, kat irtifaklı ve kat mülkiyeti bilumum bağımsız bölümler dahil satın almaya, bedellerini tediyeye, ait olduğu tapu sicil müdürlüklerinde adıma verilecek kat' i ferağ takrirlerini dinleyip, kabul etmeye, satış bedelinden arta kalan borçlarım için kanuni ipotek tesis etmeye, tapuları adıma müşterek veyahut müstakil olarak almaya,

 

         TAKSİM

Yukarıda vasıfları yazılı bulunan iştirak halinde veya müşterek mülkiyet ilkelerine göre hisseli olarak adıma kayıtlı gayrimenkulleri dilediği şartlarla taksim yapmaya gerektiğinde ifrazen taksime, rızai taksime ve bilumum her türlü taksimatı yapmaya, taksim sonucu adıma isabet eden parselleri adıma tescil ettirmeye, tapularını almaya, taksim nedeni ile bedel farkı doğması halinde bu farkı ödemeye, adıma ödenmesi gerekenleri tahsile, taksim nedeni ile kanuni ipotek tesisine ve kabulüne, bu ipotekleri terkin ettirmeye,

 

          TRAMPA

Yukarıda vasıfları yazılı bulunan adıma kayıtlı gayrimenkullerimi hak ve hisselerimi dilediği şartlarla hisseli veya hissesiz, ipotekli veya ipoteksiz, takyitli veya takyitsiz, mükellefiyetli veya mükelletîyetsiz, şartlı veya şartsız dilediği şekil ve surette başkalarına ait gayrimenkul, hak ve hisselerle takas ve trampa etmeye, tapuda tescillerinin yaptırmaya, trampa nedeni ile arada bedel farkı gözetilmesi halinde bu farkı ödemeye, adıma ödenmesi gerekenleri tahsile, ...

 

           İNTİKAL

Bilcümle murislerimden diğer vereseler yanında bana da irsen ve teselsülen intikal eden veya edecek olan  yukarıda vasıfları yazılı bulunan bilumum menkul ve gayrimenküllerdeki her türlü hak ve hisselerimin tamamını adıma intikal ve tescile, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete kalp ve hissedarlık esaslarını kabule, tefrik, taksim tevhit, ifraz, parselasyon ve izaleyi şuyuuna bu suretle tapuları adıma müşterek veyahut müstakil olarak almaya, her türlü evrak, defter ve sicilleri yazıp imzaya, diğer mirasçılarla her türlü rızai ve kazai anlaşmalar aktetmeye dilediği şartlarla miras taksim mukavaleleri kabul ve imzaya, bütün bunların alakalı makamlara tescil ettirmeye,

 

            İNŞAAT İÇİN GENİŞ YETKİLER: Sahibi ve hissedarı bulunduğum yukarıda vasıfları yazılı bulunan gayrimenkul üzerinde dilediği zaman, dilediği şekil ve koşullarda apartman, işyeri, vesair her nevi inşaatlar  yaptırmaya, bu taşınmazlar üzerinde bulunan binaların elektrik, su ve doğalgazlarını kestirmeye, teminat ve depozitolarını geri almaya, elektrik, doğalgaz ve sular idareleri ile yapılmış bulunan mukavelelerini fesh etmeye, fesih sözleşmelerini imzalamaya, mevcut binayı yıktırmaya, yıkım ruhsatını, temel altı ve temel üstü ruhsatlarını almaya, plan ve projelerini tasdik ettirmeye, plan ve projelerde tadilat ve düzeltmeleri yaptırmaya, çap, kroki, röperli kroki, istikamet rölevesi ve yol kotu ile ilgili evrakı tanzim ve tasdik ettirmeye, belgelerini elden alıp vermeye,  inşaat yapımı ile ilgili olarak dilediği gerçek ve tüzel kişiler ile dilediği şartlarda inşaat yapım sözleşmeleri, yıkım sözleşmeleri yapmaya ve imzalamaya, yapılmış sözleşmeleri feshetmeye, tadil etmeye, yeniden yapmaya, ayrıca yapılan inşaatlara elektrik, su, doğalgaz, havagazı ve kanalizasyon bağlatmaya, plan ve projelerini çizdirip onaylattırmaya, abonelik tesisi için her türlü sözleşmelerini ilgili resmi ve özel müesseselerde akdetmeye,imzaya, müşterek olan abonelikleri ayırmaya, teminat ve depozitolarını yatırmaya, geri almaya, saat ve sayaçlarını taktırmaya, kontrollerini yaptırmaya, bozuk olanları değiştirmeye, bu hususta yapılması gereken iş ve işlemleri ilgili belediyelerde ve  kanalizasyon idareleri ile elektrik,su,doğalgazı,havagazı idarelerinde benim adıma takip ve imza ile neticelendirmeye, Kadastro Müdürlükleri nezdinde yapılacak olan iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye, yine inşaat yapımı için gayrimenkulün diğer hissedarlarından muvafakatname istemeye,muvafakat vermeye,imzaya, ilgili Belediye, Tapu, Kadastro Müdürlüklerinde yapılması gereken işlemleri yapmaya, otopark, alt yapı, yol katılım ve her türlü beyan ve taahhütlerde bulunmaya, imzalamaya,  bu hususlar ile ilgili olarak yapılması gereken tüm iş ve işlemleri tam bir yetki ile yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye,

 

           KAT MÜLKİYETİ , KAT İRTİFAKI

634 sayılı K.M.Kanunu gereğince kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis ve tesciline, kurulmuş veya kurulacak kat irtifakını terkine yeniden tesis ve tescile dilediği bağımsız bölümleri dilediği arsa payı üzerinden tamamını hisselendirmeye, ve tesçillerini yaptırmaya  bilumum liste yönetim planı dilekçe, fotoğraf projelerini tanzim ve imzaya, ilave bağımsız bölüm tesis ve tesciline bunun için arsa paylarını yeniden düzenlemeye tasdik ettirmeye bilumum muvafakatnameler taahhütler imzalamaya, alakalı makamlara tescil ettirmeye, elektrik hava gazı sular idareleriyle mukaveleler akdetmeye teminat ve depozitolar yatırmaya geri almaya iskan müsaadelerini almaya cins değişikliklerini yaptırmaya, bilumum beyannameler doldurmaya alakalı makamlara tescil ve takdime kanunların emrettiği özel hususları yapmaya, her türlü yetkilerini benden farksız olarak kullanmaya. ...

 

               KAT KARŞILIĞI TEMLİK- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT

Yukarıda vasıfları yazılı bulunan  gayrimenkullerden dilediğinin tamamını veya bir kısım hissesini dilediği şartlarla, üzerine inşaa edilecek inşaattan bağımsız bölümler karşılığı temlik ve tescil ettirmeye, dilerse bu parseller üzerinde dilediği şartlarla lehime ipotek tesis etmeye, bu ipotekleri gerektiğinde terkin ettirmeye, bu gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmeye ve cins değişikliği yaptırmaya,kat karşılığı devir ve temlik sözleşmesi yapmaya,bu taşınmazları tapuda kat karşılığı devir ve temlik suretiyle devretmeye,

 

          İFRAZ-TEVHİT-YOLA TERK-CİNS DEĞİŞİKLİĞİ-TASHİH

Yukarıda vasıfları yazılı bulunan adıma kayıtlı gayrimenkulleri dilediği şekilde ifraz etmeye, gerektiğinde diğer parsellerle birleştirmeye, birleştirdikten sonra dahi ifraz etmeye, cins değişikliği yapılması gerekenleri yaptırmaya, yola, yeşil alana, kamuya terk edilmesi gerekenleri dilediği şekilde bedelli veya bedelsiz olarak terk etmeye, tapuda ferağ vermeye, isim, soy isim, yüzölçümü ve benzeri hususlarda tapuda çıkacak yanlışlıkları düzelttirmeye, bu işlemlerle ilgili her türlü belgeleri imzalamaya tapuya tescillerini yaptırmaya,

          TERKİN

Yukarıda vasıfları yazılı bulunan ve adıma kayıtlı bulunan gayrimenkullerde başkaları lehine tesis edilmiş şufa, iştira, vefa. satış vaadi, kira, kat karşılığı inşaat gibi şahsi hakları, ipotek, irtifak, gayrimenkul mükellefiyeti gibi ayni hakları ve resmi mercilerce sicile işlenmesi talep edilmiş haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato gibi şerhleri beyanlar sütununda kaydedilmiş muhdesat ve diğer tesis edilmiş haklar ile ilgili hususları ilgili mercilerden gerekli yazıları alarak terkin ettirmeye, başkalarının gayrimenkullerinde lehime tesis edilmiş bu gibi hakları terkin ettirmeye.

 

             İRTİFAK HAKLARI TESİSİ

Yukarıda vasıfları yazılı bulunan gayrimenkuller üzerinde. geçit, üst, kaynak, sükna, intifa gibi her nevi irtifak haklarını bedelli veya bedelsiz, dilediği şartlarla, dilediği kimseler lehine tesis etmeye, bunları tapuya tescil ettirmeye gerektiğinde terkin ettirmeye, başkalarının gayrimenkullerinde bu hakları dilediği bedel ve şartlarla veya bedelsiz olarak lehime tesis ve tescil ettirmeye, gerektiğinde terkin ettirmeye.

 

           İNTİFA HAKKI TESİSİ- İNTİFADAN FERAGAT

Yukarıda vasıfları yazılı bulunan gayrimenkullerde bedelli ve bedelsiz olarak lehime intifa hakkı tesisini kabule, bedelli tesislerde bedellerini ödemeye, tapuda bu haklan tescil ettirmeye, ...

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde lehime tesis edilmiş ve edilecek intifa haklarından, çıplak mülkiyet sahipleri lehine bedelli ve bedelsiz olarak feragat etmeye, tapu kaydından terkinini istemeye, feragat bedellerini tahsile, ...

 

          İPOTEK

Taşınmazla ilgili olarak, leh ve aleyhime kanuni veya inşaat masraflarına iştirakten doğacak ipotekler, teminat ipotekleri ve sair bilumum ipotekler, ticari işletme rehin tesis ve tescile, teferruatları tapuya yazdırmaya, tapu sicil müdürlüğü huzurunda kabule, icabında tenzile muvafakat vermeye, ipotekli hisseleri, taşınmazları ipotek kapsamı dışına çıkarmaya, gerek mevcut ve gerekse yapılacak bilumum ipoteklerden mütevellit alacakları tahsile, ahzu kabza, ipotekleri vadelerinden evvel veya sonra kısmen veya tamamen bedelli veya bedelsiz olarak fek (terkin) etmeye, ipotek fek takrirlerini vermeye, yine leh ve aleyhime tesis edilmiş veya edilecek bilumum ipotek derecelerini değiştirmeye bilumum muameleleri ikmale, lehime ve aleyhime her türlü ipotekler tesis etmeye,

 

             ŞERHLERİ TESİS

Yukarıda vasıfları yazılı bulunan gayrimenkuller üzerinde bedelli veya bedelsiz, dilediği şartlarla dilediği kimseler lehine kira. şufa iştira, vefa, satış vaadi, kat karşılığı inşaat gibi tapu siciline kaydedilecek şahsi haklar tesis etmeye ve bu hakları tapu siciline şerh ettirmeye, gerektiğinde terkin ettirmeye, başkalarının gayrimenkullerinde bu hakları bedelli veya bedelsiz olarak lehime tesis etmeye, bunları tapuya şerh ettirmeye ve gerektiğinde terkin ettirmeye. ...

 

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana vermiş olduğu bütün haklarımı benden farksız olarak benim leh ve aleyhime dilediği şekil ve şartlarda kullanmaya ve bu yolda benden istenecek olan her türlü resmi ve özel belgeleri benden farksız olarak imzalamaya, bütün bunların dışında haklı sebep olmaksızın vekili azletmemeye, azletme durumunda vekilin uğrayacağı zararları ve isteyeceği cezai şartı kabul edeceğime,

İşbu vermiş olduğum yetkilerin tümünü veya bir kısmını devir hususunda dilediği kimseleri tevkil, teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya yetkili olmak üzere …………… T.C.Kimlik nolu baba adı ……… doğum tarihi …../…/…. doğumlu ……………. ……………… tarafımdan vekil tayin edildi.

 

VEKALETNAME
Duyuru Arşivi
8/17/2018 - 8/28/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 5. ADA A BLOK VE B BLOK KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İHALELERİ
8/13/2018 - 9/6/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 4 ADA B BLOK 52 DAİRE 4 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
8/13/2018 - 9/4/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 6 ADA C BLOK 48 DAİRE 4 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
7/27/2018 - 8/7/2018  K.KARABEKİR MH. 4. ADA A,C VE D BLOK ŞEKLİNDE 3 İHALE YAPILACAKTIR.
7/16/2018 - 8/14/2018  KAZIM KARABEKİR MAH4ADA E BLOK 72 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
7/9/2018 - 7/24/2018  K.KARABEKİR 3. ADA C BLOK VE D BLOL KAT KARŞILIĞI İHALELERİ İLANI
4/27/2018 - 5/29/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 9 ADA A BLOK 46 DAİRE 3 DÜKKAN B BLOK 48 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI
4/24/2018 - 5/8/2018  K.Karabekir Mahallesinde geçici 9.adada E blok 155 m² brüt alanlı 48 daire 3 dükkan inşaatı yapılması işi
4/24/2018 - 5/22/2018  K.Karabekir Mahallesinde geçici 9.adada C blok 155 m² brüt alanlı 48 daire 3 dükkan inşaatı yapılması işi
4/24/2018 - 5/24/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 10 ADA C BLOK 44 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
4/24/2018 - 5/15/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 9 ADA D BLOK 66 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
3/13/2018 - 3/27/2018  KAZIMKARABEKİR MAH 10 ADA A BLOK 44 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
3/13/2018 - 3/27/2018  K.KARABEKİR 8. ADA A-C BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/29/2018 - 2/20/2018  KAZIMKARABEKİR MAH 8 ADA D BLOK 52 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
1/15/2018 - 2/6/2018  K.KARABEKİR 8. ADA B BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/15/2018 - 2/6/2018  K.KARABEKİR 8. ADA A BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/15/2018 - 2/6/2018  K.KARABEKİR 8. ADA C BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/8/2018 - 1/23/2018  K.KARABEKİR 2. ADA A-F BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/8/2018 - 1/23/2018  K.KARABEKİR 2. ADA B-E BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/8/2018 - 1/23/2018  K.KARABEKİR 2. ADA C-D BLOK İHALE İLANI
8/22/2017 - 9/19/2017  KARACAOĞLU MH 12447 ADA 1 PARSEL 35 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
7/31/2017 - 8/15/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 7. ADA A-C BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
7/31/2017 - 8/15/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 7. ADA B-D BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
7/28/2017 - 8/8/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 1. ADA A BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
7/28/2017 - 8/8/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 1. ADA B-C- BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
6/20/2017 - 7/11/2017  KÜÇÜKALİ MH B,C VE D BLOK KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ
5/31/2017 - 6/29/2017  KÜÇÜKALİ MH 4 ADA D-BLOK 72 DAİRE 3 DÜKKAN
5/31/2017 - 6/29/2017  KÜÇÜKALİ MH. 5 ADA I-J-BLOK 45 DAİRE+4 DÜKKAN
5/25/2017 - 6/22/2017  ANBAR MAH 1 ADA A BLOK 37 DAİRE 2 DÜKKAN
5/25/2017 - 6/22/2017  ANBAR MAH 2 ADA E BLOK 43 DAİRE 2 DÜKKAN
5/25/2017 - 6/6/2017  KÜÇÜKALİ MH. 5. ADA H BLOK KAT KARŞILIĞI
5/25/2017 - 6/6/2017  KÜÇÜK ALİ MH. 4. ADA E-F BLOK KAT KARŞILIĞI
5/15/2017 - 1/1/2019  VEKALETNAME
4/28/2017 - 5/10/2017  VEKALETNAME ÖRNEĞİ
4/3/2017 8:57:00 AM -  KARACAOĞLU MAHALLESİ HALK CADDESİ ÜZERİ 35 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
3/14/2017 2:14:00 PM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ C-D BLOK 92 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
3/14/2017 2:12:00 PM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ A-B BLOK 92 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
3/6/2017 7:20:00 AM -  ANBAR MH. GEÇİCİ 2. ADA A BLOK KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMASI İŞİ
3/6/2017 7:12:00 AM -  ANBAR MH. 1. ADA D BLOK 2886 SAYILI KAT KARŞILIĞI İHALE YÖNTEMİ
2/28/2017 8:55:00 AM -  KÜÇÜKALİ MH. İHALEYE DAVET
2/14/2017 9:23:00 AM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ
12/15/2016 7:36:00 AM -  İHALEYE DAVET
9/21/2016 9:34:00 AM -  KAT KARŞILIĞI KONUT İHALELERİ
9/2/2016 9:44:00 AM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTIS
8/19/2016 8:18:00 AM -  KAT KARŞILIĞI İHALELERİ
5/8/2016 2:17:00 PM -  KÜÇÜKALİ MAHALLESİ 1. ETAP 13 BLOK 517 DAİRELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HAYIRLI OLSUN.
4/26/2016 7:16:00 PM -  KÜÇÜKALİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA
4/13/2016 9:10:00 AM -  İHALE DUYURUSU
2/12/2016 2:06:00 PM -  Küçükali mahalle sakinlerinin dikkatine!
2/11/2016 4:38:00 PM -  KT0-KAYİMDER GÖRSEL SEMİNER
1/12/2016 5:53:00 PM -  Küçükali mahallesinde son durum...
12/16/2015 -  Anbar mahalle sakinlerinin dikkatine
12/8/2015 -  Küçükali mahalle sakinlerine önemle duyurulur
11/6/2015 -  ANBAR MH. RİSKLİ ALAN EDİLMESİ
10/22/2015 -  Küçükali Mahallesi 1. Etap
10/22/2015 -  YAMAÇ EVLERİ PROJESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI
6/11/2015 -  KÜÇÜKALİ MAHALLESİ RİSKLİ ALAN EDİLMESİ
-  K.KARABEKİR 10. ADA B BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
-  K.KARABEKİR 2. ADA C-D BLOK İHALE İLANI
Kayseri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projeleri
Copyright ©2015 Web Tasarım_medyatör