MELİKGAZİ BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
0352 252 1333
BİZE ULAŞIN
Anasayfa
MELİKGAZİ BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
DUYURULAR
Header Resmi
K.KARABEKİR 2. ADA B-E BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI


8 Ocak 2018 -23 Ocak 2018

                                                   KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

 
Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde Geçici 2.adada 2 blok olmak üzere : B-E  blok  92 adet 155 m² brüt alanlı daire ve 7 adet  dükkan inşaatı yapılması işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kayseri,  İlçesi : Melikgazi , Semti: Kazım Karabekir, Pafta Ada/Parsel : Geçici 2.ada

 

 

 

1- İhale 23.01.2018 tarihinde  Salı  günü saat 14:30 da Seyitgazi mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 


2- Bu işin muhammen bedeli 16.109.711,94 TL. dır.

    (Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır)


3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
    A- Kanuni ikametgahı olması,
    B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya  irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
    C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
         a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
         c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
    D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;
          a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
          b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
          c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
    E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
     F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,
    G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler ;
    H- İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin % 3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir.Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

I-                    İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

     İ- İsteklinin  ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

    J- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya  e- borcu yoktur belgesinin İdareye      ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

    K-İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

  

 

  L- Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait  ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden  alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı)  aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

 

 

M-  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır

en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

 

N- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

 

Ö- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

 

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

İNŞAAT TEKNİKERİ

 

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1-

(Mesleki ünvan) için

TL/Gün

 

MÜHENDİS & MİMAR

 TEKNİKER

200

100

ceza uygulanır.


4-  İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde  görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur

5- ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.


6- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin  en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne  verilmesi şarttır.


7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.


8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9- Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inşaatlar üzerinden  tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

 

  • İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.
  • Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir.Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır.Ancak  hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.
  • İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.
  • Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.
  • Bloklar 30 ayda tamamlanacaktır.
  • Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir
  • Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

 

 

 

Duyuru Arşivi
8/17/2018 - 8/28/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 5. ADA A BLOK VE B BLOK KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İHALELERİ
8/13/2018 - 9/6/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 4 ADA B BLOK 52 DAİRE 4 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
8/13/2018 - 9/4/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 6 ADA C BLOK 48 DAİRE 4 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
7/27/2018 - 8/7/2018  K.KARABEKİR MH. 4. ADA A,C VE D BLOK ŞEKLİNDE 3 İHALE YAPILACAKTIR.
7/16/2018 - 8/14/2018  KAZIM KARABEKİR MAH4ADA E BLOK 72 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
7/9/2018 - 7/24/2018  K.KARABEKİR 3. ADA C BLOK VE D BLOL KAT KARŞILIĞI İHALELERİ İLANI
4/27/2018 - 5/29/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 9 ADA A BLOK 46 DAİRE 3 DÜKKAN B BLOK 48 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI
4/24/2018 - 5/8/2018  K.Karabekir Mahallesinde geçici 9.adada E blok 155 m² brüt alanlı 48 daire 3 dükkan inşaatı yapılması işi
4/24/2018 - 5/22/2018  K.Karabekir Mahallesinde geçici 9.adada C blok 155 m² brüt alanlı 48 daire 3 dükkan inşaatı yapılması işi
4/24/2018 - 5/24/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 10 ADA C BLOK 44 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
4/24/2018 - 5/15/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 9 ADA D BLOK 66 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
3/13/2018 - 3/27/2018  KAZIMKARABEKİR MAH 10 ADA A BLOK 44 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
3/13/2018 - 3/27/2018  K.KARABEKİR 8. ADA A-C BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/29/2018 - 2/20/2018  KAZIMKARABEKİR MAH 8 ADA D BLOK 52 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
1/15/2018 - 2/6/2018  K.KARABEKİR 8. ADA B BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/15/2018 - 2/6/2018  K.KARABEKİR 8. ADA A BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/15/2018 - 2/6/2018  K.KARABEKİR 8. ADA C BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/8/2018 - 1/23/2018  K.KARABEKİR 2. ADA A-F BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/8/2018 - 1/23/2018  K.KARABEKİR 2. ADA B-E BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/8/2018 - 1/23/2018  K.KARABEKİR 2. ADA C-D BLOK İHALE İLANI
8/22/2017 - 9/19/2017  KARACAOĞLU MH 12447 ADA 1 PARSEL 35 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
7/31/2017 - 8/15/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 7. ADA A-C BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
7/31/2017 - 8/15/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 7. ADA B-D BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
7/28/2017 - 8/8/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 1. ADA A BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
7/28/2017 - 8/8/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 1. ADA B-C- BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
6/20/2017 - 7/11/2017  KÜÇÜKALİ MH B,C VE D BLOK KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ
5/31/2017 - 6/29/2017  KÜÇÜKALİ MH 4 ADA D-BLOK 72 DAİRE 3 DÜKKAN
5/31/2017 - 6/29/2017  KÜÇÜKALİ MH. 5 ADA I-J-BLOK 45 DAİRE+4 DÜKKAN
5/25/2017 - 6/22/2017  ANBAR MAH 1 ADA A BLOK 37 DAİRE 2 DÜKKAN
5/25/2017 - 6/22/2017  ANBAR MAH 2 ADA E BLOK 43 DAİRE 2 DÜKKAN
5/25/2017 - 6/6/2017  KÜÇÜKALİ MH. 5. ADA H BLOK KAT KARŞILIĞI
5/25/2017 - 6/6/2017  KÜÇÜK ALİ MH. 4. ADA E-F BLOK KAT KARŞILIĞI
5/15/2017 - 1/1/2019  VEKALETNAME
4/28/2017 - 5/10/2017  VEKALETNAME ÖRNEĞİ
4/3/2017 8:57:00 AM -  KARACAOĞLU MAHALLESİ HALK CADDESİ ÜZERİ 35 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
3/14/2017 2:14:00 PM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ C-D BLOK 92 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
3/14/2017 2:12:00 PM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ A-B BLOK 92 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
3/6/2017 7:20:00 AM -  ANBAR MH. GEÇİCİ 2. ADA A BLOK KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMASI İŞİ
3/6/2017 7:12:00 AM -  ANBAR MH. 1. ADA D BLOK 2886 SAYILI KAT KARŞILIĞI İHALE YÖNTEMİ
2/28/2017 8:55:00 AM -  KÜÇÜKALİ MH. İHALEYE DAVET
2/14/2017 9:23:00 AM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ
12/15/2016 7:36:00 AM -  İHALEYE DAVET
9/21/2016 9:34:00 AM -  KAT KARŞILIĞI KONUT İHALELERİ
9/2/2016 9:44:00 AM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTIS
8/19/2016 8:18:00 AM -  KAT KARŞILIĞI İHALELERİ
5/8/2016 2:17:00 PM -  KÜÇÜKALİ MAHALLESİ 1. ETAP 13 BLOK 517 DAİRELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HAYIRLI OLSUN.
4/26/2016 7:16:00 PM -  KÜÇÜKALİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA
4/13/2016 9:10:00 AM -  İHALE DUYURUSU
2/12/2016 2:06:00 PM -  Küçükali mahalle sakinlerinin dikkatine!
2/11/2016 4:38:00 PM -  KT0-KAYİMDER GÖRSEL SEMİNER
1/12/2016 5:53:00 PM -  Küçükali mahallesinde son durum...
12/16/2015 -  Anbar mahalle sakinlerinin dikkatine
12/8/2015 -  Küçükali mahalle sakinlerine önemle duyurulur
11/6/2015 -  ANBAR MH. RİSKLİ ALAN EDİLMESİ
10/22/2015 -  Küçükali Mahallesi 1. Etap
10/22/2015 -  YAMAÇ EVLERİ PROJESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI
6/11/2015 -  KÜÇÜKALİ MAHALLESİ RİSKLİ ALAN EDİLMESİ
-  K.KARABEKİR 10. ADA B BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
-  K.KARABEKİR 2. ADA C-D BLOK İHALE İLANI
Kayseri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projeleri
Copyright ©2015 Web Tasarım_medyatör