MELİKGAZİ BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
0352 252 1333
BİZE ULAŞIN
Anasayfa
MELİKGAZİ BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
DUYURULAR
Header Resmi
KAZIM KARABEKİR MAH4ADA E BLOK 72 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ


16 Temmuz 2018 -14 Ağustos 2018

KAZIM KARABEKİR MAH4ADA E BLOK 72 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ

KAZIM KARABEKİR MAH4ADA E BLOK 72 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası:2018/354773
 
1-İdarenin
a) Adresi:Seyitgazi mah. N.Naci Yazgan cad. No: 38 38030 MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası:3522521445 - 3522229275
c) Elektronik Posta Adresi:fen@melikgazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:1 BLOK 72 DAİRE 3 DÜKKAN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:KAYSERİ
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:SEYİTGAZİ MAH. NUH NACİ YAZGAN CAD. NO:34 ENCÜMEN SALONU MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati:14.08.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
BIII GRUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK DİPLOMALARI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP-MELİKGAZİ BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MELİKGAZİ BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
 
Duyuru Arşivi
8/17/2018 - 8/28/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 5. ADA A BLOK VE B BLOK KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İHALELERİ
8/13/2018 - 9/6/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 4 ADA B BLOK 52 DAİRE 4 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
8/13/2018 - 9/4/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 6 ADA C BLOK 48 DAİRE 4 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
7/27/2018 - 8/7/2018  K.KARABEKİR MH. 4. ADA A,C VE D BLOK ŞEKLİNDE 3 İHALE YAPILACAKTIR.
7/16/2018 - 8/14/2018  KAZIM KARABEKİR MAH4ADA E BLOK 72 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
7/9/2018 - 7/24/2018  K.KARABEKİR 3. ADA C BLOK VE D BLOL KAT KARŞILIĞI İHALELERİ İLANI
4/27/2018 - 5/29/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 9 ADA A BLOK 46 DAİRE 3 DÜKKAN B BLOK 48 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI
4/24/2018 - 5/8/2018  K.Karabekir Mahallesinde geçici 9.adada E blok 155 m² brüt alanlı 48 daire 3 dükkan inşaatı yapılması işi
4/24/2018 - 5/22/2018  K.Karabekir Mahallesinde geçici 9.adada C blok 155 m² brüt alanlı 48 daire 3 dükkan inşaatı yapılması işi
4/24/2018 - 5/24/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 10 ADA C BLOK 44 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
4/24/2018 - 5/15/2018  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 9 ADA D BLOK 66 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
3/13/2018 - 3/27/2018  KAZIMKARABEKİR MAH 10 ADA A BLOK 44 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
3/13/2018 - 3/27/2018  K.KARABEKİR 8. ADA A-C BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/29/2018 - 2/20/2018  KAZIMKARABEKİR MAH 8 ADA D BLOK 52 DAİRE 3 DÜKKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
1/15/2018 - 2/6/2018  K.KARABEKİR 8. ADA B BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/15/2018 - 2/6/2018  K.KARABEKİR 8. ADA A BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/15/2018 - 2/6/2018  K.KARABEKİR 8. ADA C BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/8/2018 - 1/23/2018  K.KARABEKİR 2. ADA A-F BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/8/2018 - 1/23/2018  K.KARABEKİR 2. ADA B-E BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
1/8/2018 - 1/23/2018  K.KARABEKİR 2. ADA C-D BLOK İHALE İLANI
8/22/2017 - 9/19/2017  KARACAOĞLU MH 12447 ADA 1 PARSEL 35 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
7/31/2017 - 8/15/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 7. ADA A-C BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
7/31/2017 - 8/15/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 7. ADA B-D BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
7/28/2017 - 8/8/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 1. ADA A BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
7/28/2017 - 8/8/2017  KAZIM KARABEKİR MH. 1. ADA B-C- BLOK KAT KARŞILIĞI İHALESİ
6/20/2017 - 7/11/2017  KÜÇÜKALİ MH B,C VE D BLOK KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ
5/31/2017 - 6/29/2017  KÜÇÜKALİ MH 4 ADA D-BLOK 72 DAİRE 3 DÜKKAN
5/31/2017 - 6/29/2017  KÜÇÜKALİ MH. 5 ADA I-J-BLOK 45 DAİRE+4 DÜKKAN
5/25/2017 - 6/22/2017  ANBAR MAH 1 ADA A BLOK 37 DAİRE 2 DÜKKAN
5/25/2017 - 6/22/2017  ANBAR MAH 2 ADA E BLOK 43 DAİRE 2 DÜKKAN
5/25/2017 - 6/6/2017  KÜÇÜKALİ MH. 5. ADA H BLOK KAT KARŞILIĞI
5/25/2017 - 6/6/2017  KÜÇÜK ALİ MH. 4. ADA E-F BLOK KAT KARŞILIĞI
5/15/2017 - 1/1/2019  VEKALETNAME
4/28/2017 - 5/10/2017  VEKALETNAME ÖRNEĞİ
4/3/2017 8:57:00 AM -  KARACAOĞLU MAHALLESİ HALK CADDESİ ÜZERİ 35 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ
3/14/2017 2:14:00 PM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ C-D BLOK 92 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
3/14/2017 2:12:00 PM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ A-B BLOK 92 DAİRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ
3/6/2017 7:20:00 AM -  ANBAR MH. GEÇİCİ 2. ADA A BLOK KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMASI İŞİ
3/6/2017 7:12:00 AM -  ANBAR MH. 1. ADA D BLOK 2886 SAYILI KAT KARŞILIĞI İHALE YÖNTEMİ
2/28/2017 8:55:00 AM -  KÜÇÜKALİ MH. İHALEYE DAVET
2/14/2017 9:23:00 AM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ
12/15/2016 7:36:00 AM -  İHALEYE DAVET
9/21/2016 9:34:00 AM -  KAT KARŞILIĞI KONUT İHALELERİ
9/2/2016 9:44:00 AM -  KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTIS
8/19/2016 8:18:00 AM -  KAT KARŞILIĞI İHALELERİ
5/8/2016 2:17:00 PM -  KÜÇÜKALİ MAHALLESİ 1. ETAP 13 BLOK 517 DAİRELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HAYIRLI OLSUN.
4/26/2016 7:16:00 PM -  KÜÇÜKALİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA
4/13/2016 9:10:00 AM -  İHALE DUYURUSU
2/12/2016 2:06:00 PM -  Küçükali mahalle sakinlerinin dikkatine!
2/11/2016 4:38:00 PM -  KT0-KAYİMDER GÖRSEL SEMİNER
1/12/2016 5:53:00 PM -  Küçükali mahallesinde son durum...
12/16/2015 -  Anbar mahalle sakinlerinin dikkatine
12/8/2015 -  Küçükali mahalle sakinlerine önemle duyurulur
11/6/2015 -  ANBAR MH. RİSKLİ ALAN EDİLMESİ
10/22/2015 -  Küçükali Mahallesi 1. Etap
10/22/2015 -  YAMAÇ EVLERİ PROJESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI
6/11/2015 -  KÜÇÜKALİ MAHALLESİ RİSKLİ ALAN EDİLMESİ
-  K.KARABEKİR 10. ADA B BLOK KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
-  K.KARABEKİR 2. ADA C-D BLOK İHALE İLANI
Kayseri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projeleri
Copyright ©2015 Web Tasarım_medyatör